Kategori

Yargıtay Kararları
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Kapsam ve nitelik Madde-1 – 1.Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. 2.Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı Madde-2 – 1. (Değişik:...
Yazıyı Oku
Kanun Numarası : 5237 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı Madde-1 (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için...
Yazıyı Oku
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/15982 E. 2014/6344 K. Sayılı ilamında taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince, sözleşmedeki bir kısım edimlerin yerine getirilmesinden sonra sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçerli olmadığının ileri sürülmesini dürüstlük kuralına aykırı olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla resmi şekilde yapılması gereken bir sözleşmenin, adi yazılı şekilde yapılması sonrasında sözleşmedeki edimlerin bir kısmını yerine getiren tarafın daha...
Yazıyı Oku
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2021/947, K. 2023/615, T. 14.6.2023 sayılı ilamında miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, mevcut mal varlığını satmasını gerektirecek bir ihtiyacının olmaması ve satın alan kişinin de ekonomik gücünün bulunmaması gibi hususların, mal kaçırma kastı ile muvazaalı işlem yapıldığını gösterir nitelikte olduğunu belirtmiştir.  Ayrıca tapudaki satış bedellerinin taşınmazın gerçek değerinin çok...
Yazıyı Oku
Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti ayrımındaki en önemli kriter yakalanan uyuşturucu maddesinin miktarıdır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda olması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğunun bariz göstergesidir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin içinde bulunduğu hal ve şartlara, uyarıcı maddenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Buna...
Yazıyı Oku
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2561 E. – 2020/3634 K. Sayılı ilamı ile tarafların ortak çocuğu olan davacı tanığının, davalı anne ile aralarında husumet olması sebebiyle ifadesine itibar edilemeyeceğine bu sebeple davacı tarafından iddia edilen vakıaların ispatlanmadığına karar vermiştir. Ayrıca eşini köyde yaşamaya zorlayan, kadının yaşadığı evi kadından habersiz satan erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetmiştir. Söz...
Yazıyı Oku