Yazılar

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

VELAYET, NAFAKA, KORUMA, EV TAHSİSİ, TAZMİNAT TALEPLİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ   KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE                                                                                              ”Müşterek evin müvekkilimize tahsisi taleplidir”                                                                                                  “6284 Sayılı Yasa Gereğince Koruma Taleplidir”                                                                                                      DAVACI                  : İsim Soyisim – TC kimlik numarası – Adres   VEKİLİ                     : Av. Akın ÖZBEY   DAVALI                    : İsim […]

Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği Dilekçesi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ TARAFLAR                          : 1-)  İsim-Soyisim-T.C.-Adres 2-) İsim-Soyisim-T.C.-Adres Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen işbu protokolü, 01/01/2024 tarihinde imzalamışlardır. PROTOKOL MADDELERİ: 1-)Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar 01/01/2019 tarihinde evlenmiş ancak anlaşamadıklarından boşanma isteğinde bulunuyor, aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul […]

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI               :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres VEKİL                    : Av. Akın ÖZBEY DAVALI                :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres KONU                   : Anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR  :                  Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, mizaç uyuşmazlığı, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedenleri ile boşanmaya karar vermişlerdir. Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar birbirlerine olan […]

jasper alina kevin niklas write on chalkboard

Konya İsim Değiştirme Avukatı

İsim Veya Soyad Değiştirme Davası Nedir? Kişinin ismi veya soyadı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hukuki niteliğiyle de şahıs varlığı hakkıdır. Kişiler bu unsurlar ile anılır ve tanınır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi ile de açıkça düzenlendiği üzere kişi, ad veya soyadın düzeltilmesini haklı […]

person sleeping beside dead leaves

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuz ile özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenen Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası açabilmek için mevcut şartların varlığı gerekmektedir. Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit […]

woman in white dress shirt sitting beside woman in white long sleeve shirt

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuzun 162. maddesi “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde ile eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi veya pek kötü […]

sad mature businessman thinking about problems in living room

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Nedir? Türk Medeni Kanunumuzda terkedilen eşe boşanma davası açması için özel olarak düzenlenmiş bir haktır. Terk nedeniyle boşanma davası açmak için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 164.Maddesinde terk nedeniyle boşanmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre;  “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı […]

a couple talking to a lawyer

Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken üçüncü bir kişiyle cinsel birlikteliğe girmesi sebebiyle Türk Medeni Kanunu gereği aile mahkemesinde, özel yargılama usullerine tabi olarak görülen bir dava türüdür. Zina nedeniyle boşanma davası, özel boşanma sebeplerinden birisidir. Zinanın varlığı ve mahkemede ispatlanması ile başkaca sebeplere bakılmaksızın boşanmaya karar verilir. Zina, evli birinin eşi dışında başka bir […]

couple in lawyer office

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

SUÇ İŞLEME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEDİR? Boşanmanın özel sebeplerinden olan suç işleme nedeniyle boşanma davasının konusunu eşlerden birinin üçüncü bir kişiye karşı işlediği suç unsuru oluşturmaktadır. Yani eşlerin birbirine karşı işlediği suçlar bu madde kapsamında boşanma davasının konusu olmayıp hayata kast nedeniyle boşanma veya genel sebeplerle boşanma davasına konu olmaktadır. Eşlerden birinin üçüncü kişilere yönelik […]

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Kapsam ve nitelik Madde-1 – 1.Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. 2.Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı Madde-2 – 1. (Değişik: […]