Konya Babalık Davası Avukatı

Konya Babalık Davası Avukatı olarak Babalık Davası Nedir Açıklıyoruz:

Babalık Davası Nedir?

Babalık davası; babalığın mahkeme kararı ile tesisinin sağlanması amacıyla anne veya çocuk tarafından açılan davadır. Davalı olarak gösterilecek olan kişi çocuğun babası olan fakat babası olduğunu kabul etmeyen kişidir. Dava süresince çocuğun babasının davalı olduğu ispat edilirse resmi evlilik olmaksızın doğan çocuğun babasının davalı olduğuna dair hüküm kurulur. Hükmün kesinleşmesi akabinde çocuk ile davalı olan baba arasında soybağı ilişkisi tesis edilir. Böylece çocuk, soybağı ilişkisine bağlı bütün yasal haklara sahip olur.

Babanın Mahkeme Kararına Karşı Yapabileceği Bir Şey Var Mı? Çocuğu Yine De Ret Edebilir Mi?

Babalık davası ile davalının çocuğun babası olduğuna dair hüküm kurulursa babalık ilişkisi tesis edilir. Bu ilişkinin tesisine yönelik babanın herhangi bir itiraz, kabul etmeme durumu söz konusu değildir. Daha açık anlatımla baba ile çocuk arasında kurulan kişisel ilişki, babanın inisiyatifine bırakılmaksızın gerçekleştirilir. Dava ile çocuğun o babadan olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra baba tarafından çocuk ret edilemez. Babanın itirazına, ret etmesine bakılmaksızın soybağı

Soybağı Hangi Tarihten İtibaren Kurulmuş Olur? Geriye Dönük Etkisi Var Mıdır?

Babalık davası yenilik doğuran bir dava türü olup işbu dava ile verilecek olan soybağının kurulmasına dair karar çocuğun doğum tarihine kadar geçmişe etkilidir. Kısaca, çocuk ile baba arasında soybağı kurulduysa çocuğun doğum tarihinden itibaren bu soybağına dayalı olarak elde edeceği bütün hakları diğer dava hakları saklı kalmak kaydıyla kazanmış olacaktır.

Baba Ölmüşse Soybağı Davası Açılabilir Mi? Soybağı Davası Mirasçılara Karşı Açılabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu madde 301’e göre “Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır” şeklinde açıkça belirtildiği üzere babalık davası, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılabilir. Konya Babalık Davası Avukatı olarak bu süreçte size yardımcı oluyoruz.

Babalık Davasının Şartları Nedir?

Davanın açılabilmesi için çocuğu doğuran annenin belirli olması şarttır. Yargıtay’ın istikrar kazanmış görüşü de babalık davasının açılabilmesi için annenin belli olması gerektiği yönündedir. Ayrıca çocuk ile başka bir erkek arasında soybağının bulunmaması gerekmektedir. Bir başka erkekle soybağı bulunan çocuk için açılacak olan babalık davasında, mevcut olan soybağı sona erdirilmedikçe davalı baba ile soybağı tesisi sağlanamaz. Dolayısıyla mevcut soybağının sona erdirilmesi ile ancak babalık davasında gerçek baba ile soybağı tesisi sağlanabilir. Bundan dolayı mevcut soybağının reddinin talep edilmesi ile soybağı sona erdikten sonra babalık davası açılmalıdır.

Babalık davası ile ilgili bir diğer önemli husus davanın açılması halinde Cumhuriyet Savcılığı ile Hazinenin dava ile ilgili bildirilmesidir. Türk Medeni Kanunumuz ile hüküm altına alınan bu bildirim zorunlu olup ilgili kurumların bildirilmesi şarttır. Ayrıca dava anne tarafından açıldıysa kayyıma, kayyım TARAFINDAN AÇILDIYSA DA ANNEYE HABER VERİLMESİ DE GEREKMEKTEDİR.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Her ne kadar halk arasında babalık davasının baba tarafından açılacağına dair yanlış bir düşünce mevcut ise de yukarıda da değindiğimiz üzere dava ancak anne veya çocuk tarafından açılabilir. Ayrıca anne ve çocuk birlikte de babalık davası açabilir.

Anne Tarafından Açılacak Olan Babalık Davasında Zamanaşımı Var Mıdır?

Anne tarafından babalık davası açılacaksa en geç çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içinde açılması gerekmektedir. Anne, çocuğun doğumunu beklemeksizin hamilelik döneminde de bu davayı açabilmektedir. Burada verilen süre zamanaşımı süresi olup annenin dava açma hakkı çocuğun doğumundan 1 yıl sonra sona ermektedir. Fakat bir istisna söz konusu olup yukarıda da belirttiğimiz üzere çocuk ile başka bir erkek arasında mevcut bir soybağı varsa zamanaşımı süresi bu soybağının sona ermesinden itibaren 1 yıldır. Örnekle anlatacak olursak evli olan bir kadın, kocası dışında üçüncü bir kişi ile ilişkiye girerek üçüncü kişinin çocuğunu dünyaya getirirse bu durumda çocuğun babası, kadının evli olduğu kişi olacaktır. Bu durum kanunen olup evlilik içerisinde meydana gelen çocuk kadının evli olduğu erkeğe bağlanmaktadır. Dolayısıyla çocuk ile kadının evli olduğu erkek arasında soybağı kurulmaktadır. Bu durumda, kadının babalık davası açma hakkı çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl değildir. Çocuk ile başka bir erkek arasında mevcut bir soybağı bulunduğundan, bu soy bağının sona ermesi durumunda zamanaşımı süresi başlamaktadır. Dolayısıyla soybağının sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde anne tarafından dava açılmalıdır.

 

Kanunen böyle bir düzenlemenin yapılmasındaki amaç, evli olan bir kadının kocasına bu durumu açıklamakta zorlanacak olmasından kaynaklanmaktadır. Öyle ki evli kadın, bir başkası ile ilişkiye girdiğini kocasına anlatamayacağından, bu durumu kocasından gizleyerek evliliğini devam ettirmek isteyebilecektir. Bu durumda, doğumdan itibaren 1 yıl içerisinde evli kadının babalık davası açması beklenemeyebilir. Öyle ki babalık davası açılması için, mevcut olan soybağının sona erdirilmesi gerekir. Bu durumda evli olduğu kocasına durumu anlatması şarttır. Kadın, evlilik birliğini devam ettirebilmek için bu hususu kocasına açıklamak istemeyecektir. Bu sebeple kadının dava açma süresi, mevcut bir soybağı bulunuyorsa doğumdan itibaren değil, mevcut soybağının sona ermesinden itibaren başlamaktadır.

Çocuk, Babalık Davasını Ne Zaman Açabilir? Zamanaşımı Var Mıdır?

Kanunlarımız ile hem anne tarafından hem de çocuk tarafından açılacak olan babalık davasında zamanaşımı ön görülmüş ve uzun bir süre bu şekilde uygulanmışsa da çocuğa yönelik zamanaşımı düzenlemesi Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.:2011/143 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa mahkemesi, çocuğun babalık davasını her zaman açabileceğini, bir sınırlama getirilmesinin kişilik haklarına aykırı olduğunu ileri sürerek çocuğun dava açma hakkına yönelik zamanaşımını iptal etmiştir.

Babalık Davası İle Nafaka, Tazminat İstenebilir Mi?

Anne tarafından açılacak olan babalık davası ile çocuk ve baba arasında soybağının kurulması talep edilmekle birlikte ayrıca maddi zararların karşılanması da talep edilebilmektedir. Buna ek olarak çocuğa ödenmek üzere nafaka talebinde de bulunulabilir. Annenin maddi zararlarından kastedilen Türk Medeni Kanunu’nun 304. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre babalık davası ile birlikte veya ayrı bir dava açarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanması istenebilir.

  1. Doğum giderleri,
  2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
  3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Kanun ile açıkça sayılan giderler çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim kararıyla baba tarafından karşılanmasına hükmedilebilmektedir.

Babalık Davasında İspat Nasıl Sağlanır?

Babalık davasında en önemli ispat kaynağı DNA testidir. Açılacak olan dava ile dna testi yapılması talep edilmeli, baba ile çocuk arasında DNA testi yapılmalıdır. Hakim tarafından, dna testine ilişkin bütün işlemler tesis edildikten sonra dna testine ilişkin rapor mahkemeye sunulur. Dna test sonucu ile sunulan raporda, çocuğun davalı kişiden olduğuna dair görüş bildirilmişse babalık davasının ispatı için başkaca delil sunulmasına gerek kalmayabilir. Çünkü işbu davalarda en önemli delil kaynağı DNA testi olup hakim her ne kadar sunulacak olan raporlarla bağlı olmasa da teknik, fizyolojik bilgi içermesi sebebiyle DNA testi yaklaşık ispat sağladığından hakimler tarafından verilecek olan hüküm rapor doğrultusunda olmaktadır. 

Babalık davasında asıl ispat ölçütü DNA testi olsa da yaklaşık ispatın dava açılırken yapılması da tedbir nafakasından faydalanabilmek açısından önemlidir. Babalık karinesi gereği anne, çocuğun doğum tarihinden önceki yüz seksen “180” gün ile üç yüz gün “300” arasında davalı ile cinsel ilişki kurmuşsa bu ilişki babalığa karine teşkil eder. Anne tarafından ilişkin varlığını ispat edebilmek amacıyla hukuka uygun her türlü ispat aracından faydalanılabilir. Bu durum kesin bir sonucu belirtmese de dava sonuna kadar annenin mağdur olmaması adına hakim tarafından tedbir nafakasına hükmedilerek, annenin dava süresince çocuğu için nafaka alabilmesine olanak sağlayabilir. Bu nedenledir ki dava açılırken yaklaşık bir ispata yönelik delillerin sunulması gerekmektedir.

Babalık Davası Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Babalık davası Aile Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Davada yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava tarihindeki ya da çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık Davası Açmak İçin Avukat Gerekli Midir?

Babalık davası yukarıda açıkladığımız hususlar ile de açıkça görüldüğü üzere birçok hukuki bilgiyi barındıran, süre yönünden zamanaşımın söz konusu olduğu, ispat vasıtalarının ve delillerin doğru değerlendirilerek sunumunun şart olduğu bir dava türüdür. Hak kaybına uğramamak ve dava süresince bazı haklardan faydalanabilmek amacıyla Konya Babalık Davası Avukatı ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Babalık Davası konusunda deneyimli bir avukat, sizi süreç boyunca birçok konuda aydınlatmakla birlikte haklarınızı elde etmenizi de kolaylaştıracaktır.

Melisa Doğan
Melisa Doğan
02/02/2024
Süreç boyunca sürekli ulaşabildim, boşanma avukatı olarak hukuki destekleriniz için teşekkürler.
neslihan yüksel
neslihan yüksel
01/02/2024
Çok memnun kaldım her konuda çok yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum
Muhammed Aydin
Muhammed Aydin
08/01/2024
Tapu iptali davası için başvurduk . Akın bey çok ilgili ve bilgili . Bütün süreçte bizleri bilgilendirdi .
Hasan Hüseyin Ayan
Hasan Hüseyin Ayan
01/01/2024
Kira davasi icin ciktigimiz bu yolda gayet ilgili.titiz.samimi ve guvenilir.. Insallah beraber guzel sonuc alacagiz
Ayhan Patınlı
Ayhan Patınlı
01/01/2024
Akın bey gerçekten çok güzel bir avukat kira davası konusuna bakıyor
Ayşe Erdoğan
Ayşe Erdoğan
13/11/2023
İdari bir sorunumla alakalı olarak Akın Bey'e başvurmuştum.Öncelikle neler yapabileceğimizi,sürecin nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde anlattı.İdare Mahkemesine davamızı açtık.Tüm süreç boyunca her konuda bilgilendirildim,dosyam çok iyi takip edildi.Gönül rahatlığıyla idare davalarınızı emanet edebilirsiniz.Avukat Bey'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim.
Kezban Akkaş
Kezban Akkaş
13/10/2023
Akın Bey gerçekten çok iyi ve ilgili bir avukat. Sizin sorununuzu sabırla dinleyerek çözüm yollarını arayan, beyefendi, ses tonuyla bile size güven veren, anlayışlı, işinin ehli biri. Ona çok ama çok teşekkür ederim. Eğer iyi bir avukat arıyorsanız muhakkkak onunla iletişime geçin. Ayrıca böyle iyi, müvekkiline her konuda destek veren ve adaletli bir insan olması ise gerçekten takdire şayan. Yolu daima açık olsun...
Abdullah Tokmak
Abdullah Tokmak
11/10/2023
Tapu iptali davamda bana bir avukattan daha fazlasini yapan gerek ilgisi ve herşeye hoşgörüsüyle yaklaşan sayılı kalmış avukatlardan birisiniz teşekkür ederim herşey için
Yusuf Yiğin
Yusuf Yiğin
20/09/2023
Ceza davaları konusunda derin bilgilere sahip çok kaliteli bir avukat. Kendisine teşekkür ederiz