Konya Kira Hukuku Avukatı

KONYA KİRA HUKUKU AVUKATI

Konya Kira Hukuku Avukatı, kira uyuşmazlıkları alanında çalışmaktadır. Bu alanda uzmanlaşan ve yeterli deneyimi kazanan kişilere halk arasında kira avukatı denmektedir. Kira uyuşmazlıklarında alanında uzman olan Konya kira avukatı ile süreci yürütmek hak kayıplarını önleme açısından önem arz etmektedir.

KONYA KİRA HUKUKU AVUKATI NASIL SEÇİLMELİDİR?

Konya kira hukuku avukatı ( Konya Kira Avukatı ) müvekkillerden gelen kira kontratlarını düzenlemektedir. Ayrıca ilgili kanun hükümlerine göre uygun olarak çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlamaktadır. Tahliye davası ile kira tespit davası gibi her türlü kira meselelerinden doğan uyuşmazlıklarla da ilgilenmektedir. Kira Hukukuna yönelik yaşadığınız bir uyuşmazlık ile ilgili avukat seçerken, avukatın bu alanda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip olup olmadığına bakmanız gerekmektedir. Konya Kira Hukuku Avukatı olarak kira hukuku uyuşmazlıklarından doğan Tahliye Davası ile Kira Tespit Davası iş yükümüzün büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu alanda yeterli deneyime sahip olduğumuzdan müvekkillerimizin hak kaybına uğramasını önleyerek süreci yürütmekteyiz.

KİRA UYUŞMAZLIKLARI NELERDİR?

Bu tür kira uyuşmazlıklarının Konya Kira Hukuku Avukatı ile yürütmeniz hak kaybına uğramanızı önleyecektir. Kira uyuşmazlıklarına örnek olarak aşağıdaki hususları gösterebiliriz.

  • Kira bedelinin tespiti veya uyarlanma davası,

  • Tahliye Davası

  • Kira sözleşmesinin feshi

  • Kira sözleşmesinden doğan edimlerin ifasına yönelik uyuşmazlıklar,

  • Ödenmemiş kira bedelleri nedeniyle icra takibi ve sözleşmesinin feshi,

  • Kiralananın kullanımından doğan zararlara yönelik davalar,

  • Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda tahliye davası,

  • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayalı olarak tahliye davası veya icra takibi.

Kiraya verilen taşınmazın Konya’da bulunması durumunda Konya kira hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi gerekmektedir. Yasal bir zorunluluk olmasa da sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

konya kira hukuku avukatı
konya kira hukuku avukatı

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI NEDİR?

Türk Borçlar Kanunu ilgili maddeleri gereğince ihtiyaç nedeniyle tahliye davası iki şekilde açılmaktadır. Birincisi kiraya verenin kendisinin veya yakınlarının konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açmasıdır. İkincisi ise bir mülkiyeti sonradan edinen kişinin konut veya işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açmasıdır.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun somut olgularla kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen, geçici ihtiyaçlar haklı bir ihtiyaç sayılmadığından tahliyeye sebebiyet vermeyecektir. Ayrıca henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir sürece bağlı olan, halihazırda var olmayan bir ihtiyaç nedeni de tahliye sebebi olarak kabul görmemektedir. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmamaktadır. Bu ihtiyacın yargılama sırasında da sürekli olarak devam etmesi şarttır. Yargıtay, dava süreci devam ederken taşınmazın satılmasının, ihtiyacın gerçek ve samimi olmadığını gösterir nitelikte olduğuna hükmetmiştir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE YÖNELİK HUKUKİ YOLLAR NEDİR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıların tahliyesinin istenebileceği sebeplerden biri de kiracının vermiş olduğu yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye edilmesidir.

Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’e göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Yukarıdaki düzenleme gereğince tahliye hakkının kullanılabilmesi için tahliye taahhüdünün bir takım şartlar taşıması gerekir.

  • Tahliye taahhüdü yazılı olarak yapılmalıdır. Tahliye taahhüdü için aranan yazılı olma şartı adi yazılı şekildir. Resmi şekilde yapılması gerekmez.

  • Birden fazla kiracı varsa tahliye taahhüdünün geçerli olması için tüm kiracılar tarafından imzalanmış olması gerekir.

  • Tahliye taahhüdünde mutlaka kesin olarak belirlenebilir bir tarih olmalıdır. Tahliye tarihinin sadece ay olarak belirtilmesi tahliye taahhüdünün geçersiz kılacaktır.

  • Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi kurulduktan sonra verilmiş olmalıdır. Sözleşme ile birlikte veya sözleşmeden önce verilmiş olan Tahliye Taahhüdü geçersiz olmaktadır.

Bu şartları taşıyan bir tahliye taahhüdünün varlığına rağmen taahhüt edilen tarihte taşınmazın boşaltılmaması halinde kiraya veren tarafından bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kiracı tahliye edilmektedir. Bu hususlara yönelik süreçlerin kira avukatı veya tahliye avukatı ile yürütülmesi önemlidir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi yapılarak kiracıyı taşınmazdan tahliye etmek için tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatılmalıdır. İcra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslimine ilişkin bir ödeme emri gönderir. Kiracının gönderilen ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmesi halinde itirazın niteliğine göre kiraya veren tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası veya genel mahkemelerde tahliye davası açılmalıdır. İtiraz edilmemesi veya açılacak dava sonucunda itirazın kaldırılması halinde kiracı halen taşınmazı boşaltmaz ise icra müdürlüğünce zorla tahliye edilerek taşınmaz kiraya verene teslim edilir. Bu süreçlerin uzman bir Konya Kira Hukuku Avukatı vasıtasıyla yürütülmesi gerekmektedir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI TAHLİYE DAVASI NEDİR?

İcra takibi yapmak yerine dava açma yolunun tercih edilmesi de mümkündür. Tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekir.

Kiralananın tahliyesini talep etme hakkı kiraya verene aittir. Malik olan fakat kiraya veren olmayan tarafından kiralananın tahliyesine yönelik dava açılamaz. Kanunda belirtilen 1 aylık süre içerisinde icra takibinin yapılmaması veya tahliye davası açılmaması halinde tahliye taahhüdü geçersiz olacak ve bu tahliye taahhüdüne dayalı olarak bir daha kiracının tahliyesi istenemeyecektir.

YENİ MALİK, KİRACIYI EVDEN ÇIKARTABİLİR Mİ?

Türk Borçlar Kanunu MADDE 351 ile yeni malikin hukuki durumuna yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre kiralananı sonradan edinen kişinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için maliki olduğu taşınmazı kullanma zorunluluğu olmalıdır. Konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu var ise edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek şarttır. Yapılan bu bildirim sonrası kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirir. Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullanabilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde davayı açması gerekmektedir. Bu süreci alanında uzman Konya Kira Avukatı veya Tahliye Avukatı yardımıyla yürütmeniz hak kayıplarına uğramamak ve haklarınıza kavuşmak açısından önemlidir. Zira kanunda belirtilen süreler kesin süre niteliğindedir. Sürelerin kaçırılması durumunda geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamanız kaçınılmazdır.

Bu tür davalarda davalı olacak olan yani kiracının da, aleyhine açılacak bir tahliye davası sürecini uzman bir Kira Avukatı veya Tahliye Avukatı ile yürütmesinde fayda vardır. Zira dava süresince ihtiyacın samimi olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Konya Kira Hukuku Avukatı vasıtasıyla sürecin yürütülmesi davacı tarafın ihtiyaçlarının samimi olmadığının ileri sürülmesi ve ispatlanması açısından önem arz etmektedir.

ÖDENMEYEN KİRA BEDELLERİ NEDENİYLE KİRACININ TAHLİYESİ NEDİR?

Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliye edilebilmesi için kanunlarımızda üç farklı yol bulunmaktadır. Bunlar;

Kiracının Temerrüdü Nedeni İle Tahliye Davası

Kiracı tarafından ödenmesi gereken kira bedelleri süresi içerisinde ödenmemiş ise kiraya veren tarafından kiracıya, kira bedellerini ödemesi için yazılı bir ihtar çekilerek kiracıya ödeme yapması için bir süre verilmektedir. Verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshedeceğini bildirir. Kiracıya verilen süre, konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün olmaktadır. Ürün kiralarında ise en az altmış, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gün olmaktadır. Ödeme süresinin verilmesi tahliyeye yönelik hukuki sonuçların doğması için şarttır. Ödeme süresi verilmediğinde tahliyeye yönelik sonuçlar doğmayacaktır.

Temerrüt nedeni ile tahliye davası açılabilmesi kiracının borcu ödememesine bağlıdır. Öyle ki kiracının kendisine ihtar ile bildirilen süre içerisinde geciken kira bedelini ödememesi gerekmektedir. Bu durumda kira döneminin sonu beklenmeksizin temerrüt nedeniyle tahliye davası açılarak kiracının tahliye edilmesi mümkündür. Kiraya veren geciken kira alacaklarına yönelik temerrüt faizi almaya da hak kazanır.

Tahliye Talepli İcra Takibi ile Kiracının Tahliyesi

Kiranın ödenmemesi halinde kiracının tahliyesinde en hızlı çözüm yolu ilamsız icra takibi yöntemidir. İlamsız icra takibi yapıldıktan sonra icra dairesi tarafından ödeme emri düzenlenerek borçluya gönderilmektedir. Ödeme emri ile kiracıya borcu ödemesi için 30 günlük süre verilmektedir. Ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmeyen ayrıca verilen süre içerisinde borcunu ödemeyen kiracıya yönelik icra hukuk mahkemesinde dava açılarak taşınmazdan tahliye edilmesi sağlanır. Bu takip yöntemi ile kiracının tahliye edilmesinin yanı sıra ödenmeyen kira alacakları da takibe konu olduğundan kira borcuna yetecek miktarda kiracı aleyhine haciz işlemi de yapılmaktadır.

Kiracının gönderilen ödeme emrine itiraz etmesi halinde ise yapılan itirazın içeriğine göre tahliye, icra hukuk mahkemesinde veya sulh hukuk mahkemesinde açılacak dava ile talep edilmektedir. Bu yöntemin uygulanması için mutlaka kiracıya (icra dosyasında borçluya) haciz + tahliye talepli ödeme emri gönderilmelidir. Aksi takdirde sadece haciz yolu seçildiğinde kiracının tahliyesi bu takip ile mümkün olmayacaktır. Kiracı tarafından 30 günlük süre içerisinde borç ödenir ise kiracı aleyhine tahliye davası açılamaz. Kiracı bu şekilde süresi içerisinde borcunu ödediği takdirde yapılan bu takip haklı ihtar yerine geçer.

İki Haklı ihtar Nedeniyle Tahliye Davası

Kiraya veren, kira bedelinin ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeni ile bir yıl içerisinde iki haklı ihtarname göndererek kiracıyı tahliye davası açmak suretiyle tahliye ettirebilmektedir. İki haklı ihtarın çekildiği kira döneminin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dava açılmalıdır. Buradaki süre bir hak düşürücü süre niteliğindedir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına özellikle davanın açılacağı tarihe dikkat edilmelidir. Bu sebeple sürecin uzman Kira Avukatı vasıtasıyla yürütülmesi faydalı olacaktır. Kira hukuku alanında deneyimlerimize ve uzmanlığımıza güvenerek tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

KONYA KİRA HUKUKU AVUKATI KİRA SÖZLEŞMESİ YAPAR MI?

Kira sözleşmeleri avukat tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat uzman bir avukat tarafından kira sözleşmesi hazırlanması kiraya verinin çıkarına olacaktır. Sonraki süreçte uyuşmazlıkla ilgili bir sorun yaşandığı zaman avukatın uyuşmazlığı çözmesi açısından faydalı olmaktadır. Avukat kira sözleşmesi içeriğinde olası eksiklikleri fark edecektir. Bu eksiklikleri ortadan kaldırarak kiraya vereni ileride karşılaşabileceği sorunlardan da korumaktadır.

Kira Hukuku Alanında uzman olan Kira Avukatı hizmeti vererek sizin adınıza kira sözleşmesi hazırlamaktayız. Ayrıca hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.

Kira sözleşmesini avukatın yapabilmesi için avukata vereceğiniz vekaletnamede bu hususa yönelik özel yetkinin bulunması gerekmektedir. Bu şekilde özel yetki verildiği takdirde avukat, sizin adınıza kira sözleşmesini imzalar.

Uygulamada maktu hazırlanan kira sözleşmelerinin birçok soruna yol açmaktadır. Uzman bir avukatın kira sözleşmesi hazırlaması uyuşmazlıkların doğmasını engellemek açısından sizin faydanıza olacaktır.

2023/2024 YILI EV SAHİBİ NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Kira artışına %25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır. Bu düzenlemeye göre 01.07.2024 tarihine kadar %25 zam oranı uygulanmaya devam etmektedir.

KONYA KİRA HUKUKU AVUKATI

Konya Kira Avukatı, Konya Tahliye Avukatı ve Kira Hukuku Avukatı olarak kira uyuşmazlıklarında yaşadığınız sorunlar ile ilgili tarafımızla iletişime geçerek, hak kaybına uğramadan süreci bu alanda uzman Kira Avukatı yardımıyla yürütebilirsiniz.

Melisa Doğan
Melisa Doğan
02/02/2024
Süreç boyunca sürekli ulaşabildim, boşanma avukatı olarak hukuki destekleriniz için teşekkürler.
neslihan yüksel
neslihan yüksel
01/02/2024
Çok memnun kaldım her konuda çok yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum
Muhammed Aydin
Muhammed Aydin
08/01/2024
Tapu iptali davası için başvurduk . Akın bey çok ilgili ve bilgili . Bütün süreçte bizleri bilgilendirdi .
Hasan Hüseyin Ayan
Hasan Hüseyin Ayan
01/01/2024
Kira davasi icin ciktigimiz bu yolda gayet ilgili.titiz.samimi ve guvenilir.. Insallah beraber guzel sonuc alacagiz
Ayhan Patınlı
Ayhan Patınlı
01/01/2024
Akın bey gerçekten çok güzel bir avukat kira davası konusuna bakıyor
Ayşe Erdoğan
Ayşe Erdoğan
13/11/2023
İdari bir sorunumla alakalı olarak Akın Bey'e başvurmuştum.Öncelikle neler yapabileceğimizi,sürecin nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde anlattı.İdare Mahkemesine davamızı açtık.Tüm süreç boyunca her konuda bilgilendirildim,dosyam çok iyi takip edildi.Gönül rahatlığıyla idare davalarınızı emanet edebilirsiniz.Avukat Bey'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim.
Kezban Akkaş
Kezban Akkaş
13/10/2023
Akın Bey gerçekten çok iyi ve ilgili bir avukat. Sizin sorununuzu sabırla dinleyerek çözüm yollarını arayan, beyefendi, ses tonuyla bile size güven veren, anlayışlı, işinin ehli biri. Ona çok ama çok teşekkür ederim. Eğer iyi bir avukat arıyorsanız muhakkkak onunla iletişime geçin. Ayrıca böyle iyi, müvekkiline her konuda destek veren ve adaletli bir insan olması ise gerçekten takdire şayan. Yolu daima açık olsun...
Abdullah Tokmak
Abdullah Tokmak
11/10/2023
Tapu iptali davamda bana bir avukattan daha fazlasini yapan gerek ilgisi ve herşeye hoşgörüsüyle yaklaşan sayılı kalmış avukatlardan birisiniz teşekkür ederim herşey için
Yusuf Yiğin
Yusuf Yiğin
20/09/2023
Ceza davaları konusunda derin bilgilere sahip çok kaliteli bir avukat. Kendisine teşekkür ederiz